æ ææ

æ ææ

: æ ææ æ ææ ææ æ, æ . æ ææ æ æ, æ. ææ æ æ, æ. æ - æ ææ - æ-ææ ææ æ, æ æ. , æ æ ææ æ : æ æ æ ææ. æ æ ææ æ: "æ, æ! æ æææ æ , æ ææ, ææ , æ æ æ æ. ææ, æ, æ æ, ææ æ æ". æ, æ ææ-æææ, , ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ. ææ ææ: æ æ, æ æ, ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ : æ æ, æ æ æ, . æ , æ æ æ æ , ææ æ : æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ, æ , ææ ææ æ . æ ææ æ æ , ææ æ æ ææ, æ æ. , æ , æææ ææ æ ææ æ æ æ. ææ ææ æ.

- 36, : 1 2 All

Sarmat: ?

: Sarmat , æ æ æ ææ. æ æ æ. æ æ -æ. æ æ. æ æ, ææ æ ææ ææ. ææ ææ æ. ææ æ æ æ. æ æ æ. ææ : , , , , . æ æ æææ ææ : æ, æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ æ æ. æ . æ æææ , , æ ææ ææ. æ , æ . ææ æ, ææ ææ ææ æ æ , æ. æ ææ æ. æ . , . , æææ ææ æææ æ . æ æ ææ æ æ. æ æææ æ . æææ æ ææ æ , æ ææ æ ææ æ . æ ææ . ææ æ ææ, ææ. ææ æææ ææ .

: . , , ?


: , ,

:

: , : ,

fydbylyz: , - ! ?!))

fydbylyz: , -, ?! , , , , !((

fydbylyz: æ

fydbylyz: , , : , - , , . - ( ), , - , , . . . ,,,,, , ,, , , . ! .. , , . .

: fydbylyz : , -, ?! , , , ,

Margot: fydbylyz : , - , , . - ( ), , - , , . . . ,,,,, , ,, , , . ! , ... ?

Margot: , ... , ?

fydbylyz: Margot : , ))) , ?)

fydbylyz: , ? , - ', )) )

Margot: , , ... , , ... , ... , - - , 5 ,

fydbylyz: , , - ))) ...? ... ... , ? ))) ?.. , , )))

: fydbylyz :

fydbylyz: ?)

Margot: ?

fydbylyz: )) , . , ... - , ... ... ... ...

: fydbylyz : ... , ,

fydbylyz: "" "" )) - )))

: fydbylyz : ))) ?

fydbylyz: ))

Margot: - .. ... 2 , , . : , - - , - ......

fydbylyz: ...)

: Margot :

fydbylyz: , , ' (), , (, , , ; ). ... , ) ...)

: æ æ æ æ æ. æ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ æ: , æ,ææ, æææ, æ æ ææææ æææ æ , , æ æ ææææ. æ ææ æ 35- : , . -, . . , , (, , , .). æ : ... , , . ææ , ææ, , æ æ ææ æææ æææ æ : , , . - æ , æ, , æææ ææ ææ. æ Cæ æ 1886- : 86-, ææ æ æ, , æ æ. ææ ææ, æ æ æ ææ æ æ(æ æ æ æ æ , ). ææ ææ æ æ, ææ, æ æ ææ æ, æ ææ æ. ææ ææ ææ ææ, æ . æææ æ ææ ææ æ. æ æ æ, æ. ææææ, , æ ææ : , æ . æææ æ ææ ææ æ ææ, æ æ. æ æææ æ æ æ ææ æææ æ. æ æææ -. æ æ æ, æ , æ, æ , æ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ æææ ææ, ææ æ ææ æ æ ææ æ, , æææ . ææ æ æææ æ : æ .æ æææ æ. æ æ ææ, æ 1918- æ ææ æ æ. æ æ æ : æ , æ æ æ. æ æ æææ - (æ), æ : (ææ ææ ææ), (ææ), æ(æ) æ æ (ææ æææ). æ æææ æ æ æ æ. Æ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ. æ () ææ ææ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ.

: Æ ææ , æ æ æ. ææ ææ æ æ ææ ææ (æ) , æ æ ææ æ, . Æ æ ææ æ æææ, æ ææ æ æææ æ æ. ææ æææ ææ æ æ æ, æ . æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ ææ æ ææ. ææ ææ ææ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ æ. ææ: æ, æ, æ, æ æ ææ æ , , æ æ, æ ææ ææ æ æ ææ. æ æ . . : , , 12- æ 13- . : , 1989. æ ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ . ææ, , æ æ æææ æææ æææ æ ææ, æ æ æ (æ), æ . æ æ æ ææ ææ æææ ææ, æ æ æææ ææ. ææ æææ æ æææ æææ æ æ æææ æ. ææ æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ æ 2,5 æ ææ æ ææ, æ æ æ, . æ æ ææ æææ æ, æ æ, æ æ ææ, ææ æ ææ. æ æ æææ, æ ææ æ æ ææ æ æ, æ æææ æ, ææ ææ. æ æ æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ ææ () ææ. æ æ æ æ æææ, æææ æææ æ. æ ææ ææ æ ææ, ææ æææ. æ: , , , , æ , æ æ æ ææ: æ, æ, æ, æ, æ æ æ. ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ, æ, æ, æææ æ æ æ. æ æ, æ æ ææ ææ. æ æ ææ æ, ææ, æ ææ ææ æ æ æ 1886- ææ æ, æ. , æ, æ, æ æ æ æ ææææ: æ æææ, æ æææ (), Æ , æ æ . æ. æ æ æ æ , æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. æ æ , æ æ . æ. æ , æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ ææ . 1886 æ ææ: æ æ æ, æ æ æ æ . 1886 æ æææ , æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ. 1860- æ æ æ æ: ,, ææ, ææ æ æ. æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ æ, ææ. æ æ . æ æ æææ : æ, æ, æææ. æ æ. æ æ æææ æ ææ æ,ææ æ æææ æ, . æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ æ ææ . æ æ ( æ ,æ æ) æææ æ : æ ( æ) æ æ æ (æ ææ). ææ æ ææ , æ æ æ æææ æ æ æ, æ 1926 æ 1930 æ. æ : æ ææææ æ æ ææ. æ,æ æ æ ææ æææ æ æ æ ææ æææ æææ æ () æ, æ æææ ææ. æ. æ æ æ æ æ . æ æ ææ æ ææ, æææ ææ, , 1860- æ æ æ: ,æ, ææ, æææ, æ æ æ. æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ æ, æ ææ: æ, æ, æ, æ, æ, æ æ æ, æ æ æ, æ (æ æ, æ æ, æ æ, æ æ æ æ).

: æ æ æ æ æ, æ æ, , æ æ, æ , æ æ. æ , æ æ æ æ, æ æ æ ææ . æ æ ææ æ . æ æ æææ ææ æ ææ ææ. ææ æ ææ ææ æ ææ æææ æ, æ æææ æææ. æ Cæ ææ, æ æ , ææ. æ ææ: , , , , æ . ææ ææ æ æ. æ. ææ ææ æ æ , , æ -ææ æ æ, æ æææ, ææ æ. æ æ æ . æ æææ æ , æ æ æ æ , ææ. æ æææ . æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ. æ ææ æ æææ æ , æ æ æææ æ , æ æ ææ, . ææ æ ææ æ æ ææ æ. æææ æ æææ æ æ æ. Æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ. ææ æææ : æ, , æ, æ æ æ æ . æ æ æææ ææ: æ ææ ; ææ æ ; ææ æ æ; ææ ææ æ ; æ æ æ æ . æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ ( æ 1893 æ æ). æ 1951 æ æ ææ ææ, 1967 æ. 1984 æ: , æ, , , æææ æ æ ææ æææ æ ææ ææ ææ æ æ ææ. æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ (). æ æ æ , æ ææ ææ (æ). ææ æ æ, æ æ æ (). æ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ. Æ æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ. æ æ æ . æ æ, æ æ , ææ ææ. Cæ æ æææ æææ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æ. æ æ, æ . æ ææ æ æ ææ æ æ æææ æ æ () ææ. ææ æ, ææ æ æ æ, æ ææ ææ, æ æ æ ææ. (æ æææ ). æ æ , æ æ æ æ æ, æ ææ.

: æ æ æ æ æ æ æ æ . æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ . ææ æ ææ, æ æææ æ æ æ, , æ æ ææ ææ. æææ æ ææ æ, æ æ. æ ææ æ æ ææ æææ, æ æ ææ ææ, æ. ææ æ ææ æ æ ( æ æææ), 1886 ææ, æ ææ, æææ æ , æ æ. æ æ ææ æææ æ æ ææ. ææ æ ææ ææ æ, ææ æ æ, æ æææ æææ. æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ . ææ 1991 æ, æ ææ 88- . æ æ æ æ æ . æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ. æ æ ææ . æ æ æææ ææ æ ææ ææ, æ ææ æ. æ Cæ 18591860 . ææ ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ: , , , æ æ . æ . æ : æ æ æ , æ ( æ) : , , æ . æ æ æ , ææ. æ æ, æ ææ æ æ æ , æ æ ææ æ æ ææ. æ 1886 æ æ ææ ææ æ, æ æææ æææ. æ æææ, ææ æææ æææ. æ æææ, ææ æææ æææ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ æ . æ 1991 æ, æ ææ 88- .

: æ æ ææ ææ, æ ææ æ æ. ææ ææ, , ææ ææ æ æ ææ æ æ (æ æ). ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ ææ æ - ææ. æ æ æ æ æ ææ ææ ææ æææ. æææ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ? æ ææ ææ æ æ. æææ - æ æ ææ, æ æ ææ æ. Æææ æ ææ ææ æ ææ æææ æ æ ææ, æææ æ, æ. æ æ æææ ææ . æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ, ææ ææ. ææ æ æ æ ææ æ, ææ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ , æ ææ ææ: , , æ . æ ææ æææ ææ æ æ æ ææ ææ ææ. ææ æ æ æææ, ææ. Æææ ææ æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ. æææ æ ææ ææ: æ, ææ : , æ ; æ ææ : , æ æææ; æ : , , , æ æ æ. æ æææ, æ æ æ æ æ ææ ææ. æææ æ æææ ææ, ææ æ æ, æ ææ, æ ææ ææ ææ æææ æ, ææ æ æ. æ ææ , æ æ æ æææ æææ, æ ææ æ ææ.

:

: : æ æ ææ æææ æææ æ : æææ æ ææ ææ æ ææ, æ æ. : æ æ æ, . : ? ?? æ 1991 æ, æ ææ 88- . : æ ææ ææ : ææ æ æ ?